جمله بسازید  چاپ
تاریخ : یکشنبه 1 آذر‌ماه سال 1388

بازی باکلمات : 

باکلمات زیر چند جمله میتوانید بسازید . 

اعتیاد - عادت - معتاد - روانی - همدردی - احساس - اعتمادبنفس - ورزش - تکرار -  دروغ - غیبت -

 

اگرنتوانستید جمله ای بنویسید . به سوآلات زیرجواب دهید. 

۱- آیا کسی که غیبت میکنه به او معتاد میگویند ؟ 

۲ - آیا دروغ گفتن اعتیاد میارد ؟ 

۳ - آیا خانم هایی که هرروزکارتکراری می کنند معتاد هستند ؟ 

۴ - آیا تاکنون فکرکردی به چه کسانی معتاد عصبی می گویند ؟ 

۵ - آیا عاشق ها معتادهستند ؟  

۶ -  فکرمی کنید کلمات (عادت - تکرار - بیمار - اعتیاد - معتاد) درجامعه مثبت تلقی می شود یامنفی . چرا .... ومثال هم بزنید 

موفق باشید