بیماری چیست ؟  چاپ
تاریخ : شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1389

سلام .خوبید .سلامتید . حال داری مطالب زیرراکه نوشتم بخونی ؟ مطالب شایدکمی بنظر ساده باشند اما اگرکمی تمرکزکنی وکمی تفکرکنی می بینی مطالب خیلی عمق داره ............


وقتی صحبت ازبیماری میشه همه خیلی زودقضاوت میکنیم .یا ادامه مطالب رادیگه نمی خونیم . یا میگیم ماکه سالمیم بیماران بخونند. بگذریم کمی توضیح بیشتری میدم.


توضیح :

15 دقیقه صرف خودت کنی متوجه می شوی چنددرصد بیمارهستی !

1 - چندسال داری ؟

2 - دخترهستی یاپسر ؟ کودکی یانوجوان ؟میان سالی یاکهن سالی ؟

3 - تحصیلات شما ؟ آیا تمام شده یا ادامه میدید؟

4 - چقدرمشکلات داری ؟

5 - چقدرمشکلات را به دیگران انتقال میدی ؟

6 - چقدرمشکلات رادرون خودنگه می داری ؟

7 - روزانه چقدربه دیگران انتقاد میکنی وحساسیت نشان میدهی ؟

8 - چقدربه خودت اهمیت میدی ؟

9 - آیا خودت رادوست داری ؟ چقدر ؟

10 - چقدربه تغذیه اهمیت میدی ؟

11 - چقدربه ورزش سالم اهمیت میدی ؟

12 - چقدر مطالعه میکنی ؟

13 - درجامعه چگونه هستی ؟

14 - درمنزل چگونه هستی ؟

15 - با درون خودچگونه هستی ؟

16 - به اینترنت چقدروابسته ای ؟

17 - چقدردغدغه ذهنی داری ؟

18 - آینده خودراچگونه می بینید ؟

19 - ازاین دنیا چی داری ؟

20 - ازدوست وازخانوادت وازجامعه وازخودت چه انتظاراتی داری ؟

21 - آیا میدانی برای چی زنده ای ؟

22 - آیا تاکنون فکرکردی دنیای دیگری هم هست ؟ اگرقبول داری برای آن دنیا چکارکردی که پیش خدا سربلندباشی ؟

23 - اگرپسری چند دوست دخترداری ؟ اگردختری چنددوست پسرداری ؟ اگرمتاهل هستی چرا ارتباط بادیگران داری ؟

24 - به این دنیا چقدر وابسته ای ؟

25 - درروز چقدر برنامه های شاد وموسیقی های شاد گوش میکنی ؟

26 - اگرکامپیوتر وموبایل وماشین را ازت بگیرند چکارمیکنی ؟

27 - اگر ناگهان تورم با لابرود چکارمیکنی ؟

28 - اگر قحطی بشه چندروززنده ای ؟

29 - تا کنون چه بیماریهایی داشته ای ؟

30 - وآخرین سوآل : آیاتاکنون گریه کردی ؟ چرا


آیا منظورمن را ازبیماری متوجه شدید ؟ دنبال راهکارهاباشید تاهمیشه سالم باشید عزیزان من

درضمن اگر دوست داشتید بیشتربدانید . لطفا به سایت (حرفهای جوانی ) بروید ودرقسمت آخرین سوآل ازبیماری چیست . ادامه ... راکلیک کنید متشکرم

تا پست بعدی خدا نگهدارتون باشه .